Teknolojik ilerlemelere ve buluşlara bağlı olarak global ticarette bir yandan hemen her gün bazı yeni ürünler piyasaya girerken bazıları da piyasadan kalkmakta, diğer yandan da ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, kullanımı ve sair konularında hemen her gün yeni uluslararası veya ulusal mevzuat düzenlemeleri yapılmaktadır.

Mevzuatın düzenli izlenmemesi veya yanlış yorumlanması sonucunda gümrük idaresine hatalı veya eksik bir beyan, bazen gereğinden fazla veya noksan vergi ödenmesi veya daha vahim olarak eşyanın günlerce gümrükte beklemesi yahut hiçbir şekilde ithal veya ihraç edilememesine yol açabilmektedir. Üstelik, bir vergi kaybı olmuşsa, ek vergi ve ağır cezalar, vs. ödemeye ve hatta hürriyeti bağlayıcı cezaya maruz kalma da söz konusu olabilmektedir.

Sadece bugün için değil, gelecekte de söz konusu mevzuata uyum, en az risk ve maliyetle ve en kısa zamanda yeni fırsatlar yaratma ve sürdürülebilir rekabetçilik perspektifiyle, yaklaşık 40 yıllık ulusal ve uluslararası deneyime sahip kadrolarımızla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Gümrük Mevzuatı ve İşlemlerinde Danışmanlık

Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu ithalatta ve ihracatta uygulanacak yasaklama, kısıtlama, korunma önlemleri gibi ticaret politikası araçlarının ve tahsil edilmesi gereken vergilerin uygulanmasının esasını oluşturur.

Eşyanın menşei genelde Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarının, ikili veya çok taraflı serbest veya tercihli ticaret anlaşmalarının, Türkiye-AB gümrük birliği hükümlerinin ve dampinge karşı veya telafi edici vergiler gibi ticaret politikası araçlarının uygulanmasının temelidir. Menşe ve serbest dolaşım belgelerinin belirlenmiş kurallara uygunluğunu teyit etmek ithalatta/ihracatta gümrük işlemlerini kolaylaştıracaktır.

Türkiye-AB Gümrük Birliği eşyanın serbest dolaşımı ilkesine dayanır. Bu ilkeye ilişkin kurallara uygun dolaşım belgeleri eşliğinde ithal edilen eşya için Türkiye ve AB’de gümrük vergisi uygulanmaz.

Eşyanın gümrük kıymeti gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergilerin, gereğinde menşe kurallarının, dampinge karşı veya telafi edici vergi vergiler ve korunma önlemleri gibi ticaret politikası araçlarının uygulanmasına esas alınır. Royalti ve lisans ödemeleri veya transfer fiyatlandırması gibi konuların gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınması uygun olacaktır.

Dış Ticaret Mevzuatı ve İşlemlerinde Danışmanlık

İthalatçılar için önemli olan en kısa zamanda ve en az maliyetle nihai ürünü tüketiciye, hammaddeyi veya ara malını da imalatçıya sunmaktır. Bu da, ithalat işlemlerinin ithalat mevzuatına uygun olması ile mümkün olacaktır.

İthalat rejimi mevzuatı kapsamında alınan vergiler imalata veya tüketiciye sunulacak ürünün piyasaya sürüm fiyatının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Ancak, eğer ithal edilecek ürün damping, sübvansiyon, korunma önlemleri vs. ticaret politikası araçları kapsamına alınmış ise, vergilerin de bunlara göre hesaplanması gerekecektir.

İhracatçılar için önemli olan sattıkları ihraç ürününün bedelini alıcıdan en kısa sürede tahsil edip etmedikleridir. Bu da, alıcı ile yapılan sözleşme ve ihracat mevzuatı hükümlerine uygun işlemlerle mümkün olacaktır. İhracat konusu ürünlerin alıcının (ithalatçının) ülkesindeki mevzuat hükümlerine (örneğin, menşe, CE işareti, teknik düzenlemeler ve standartlar, sağlık, çevre, vs. yasaları) uygun olup-olmadığı ihracat bedellerinin tahsilinde önemlidir.

Dahilde işleme rejimi ihraç ürünlerinin üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ithalatını düzenler.

Hariçte işleme rejimi Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesini, işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak tekrar serbest dolaşıma girmesini sağlar.

Uluslararası ticarette Alım-Satım Sözleşmelerinin bu konudaki Birleşmiş Milletler uluslararası sözleşmesinde yer alan genel hükümleri taşıması esas olup, özel hükümlerin ayrıntıları ithalatçılarımız/ihracatçılarımız tarafından özenle değerlendirilmesi uygun olacaktır.