Gümrük İhtilaflarının İdari ve Yargısal Yoldan Çözümüne Katkı

Dış ticaret ve gümrükle ilgili kural ve uygulamalar gerek uluslararası ve gerekse ulusal düzeyde gün geçtikte daha da çeşitlenmekte ve karmaşık hale gelmektedir. Bu değişiklikler zamanında izlenip doğru olarak yorumlanmadığı takdirde gümrük işlemlerinde hata yapma olasılığı artmaktadır. Yapılan hatalar da gümrük idaresi ile bazen çok ciddi miktarlara ulaşan ek vergi ve ceza talepleri ile başlayan ihtilaflar yaratabilmektedir.
Gümrük idaresinde uzun ulusal ve uluslararası deneyimlere sahip kadrolarımız karşılaştığınız ihtilafların idari veya yargısal yoldan çözümüne uzman görüşü verme şeklinde katkıda bulunmakta veya talebiniz halinde çözüm ortağımız hukuk büroları ile iletişim ve koordinasyon sağlamaktadır.

Gümrük İdaresinin ihtilafa yol açabilecek bir kararından önce;

Yükümlünün beyan etmediği bir unsur veya beyanında bir hata bulunduğunu anlaması üzerine, aksi takdirde ödenmesi gerekecek cezalarda indirim sağlamak amacıyla durumunun idareye bildirilmesi mümkündür. Öte yandan, gümrük uygulamasında beyan sahibinin yürürlükteki mevzuatın ve/veya bunların idarece uygulanmasının haklılığı konusunda bir çekincesi varsa, mecburen idarenin talebi doğrultusunda beyanda bulunulmakta, ancak beyannameye ihtirazi kayıt konulabilmekte ve konu idari yargıya taşınabilmektedir.

Gümrük İdaresinin kararından sonra ise;

Yükümlü gümrük idaresini kararında haklı gördüğü takdirde en uygun seçenek, gümrük idaresince karar verilen ek tahakkuk ve para cezalarını peşin olarak ödeme olacaktır.

Yükümlü veya ceza muhatabının, tebliğ edilen vergiler ve/veya cezalarla ilgili eksiklik veya aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığını veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının bulunduğunu ileri sürmesi durumunda, idare ile uzlaşmaya gidilebilir.

Yükümlü gümrük idaresinin vermiş olduğu kararın veya yapmış olduğu işlemin haksız olduğu sonucuna vardığı takdirde, ihtilafın idari yargı yoluna gidilmeden çözülebilmesi amacıyla itirazda bulunabilir.

Yükümlü yaptığı itirazın reddi halinde hala hukuken kendisinin haklı olduğu kanaatinde ise veya uzlaşma yoluna gidildiği halde bu mümkün olmamışsa, idari yargı mercilerinde dava açabilir.

about